Aktualności

Zasady realizacji świadczeń medycznych w POZ


(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2021 r. (DzU z 08 marca 2021 poz. 427)

Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:

Ø w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem:

1.     wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia

2.     zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,

jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej

3.     związanych z wydaniem zaświadczenia,

Ø podczas pierwszej  wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wybory, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

Ø w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

Ø w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

Ø dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielanie jest możliwe bez badania fizykalnego,

Ø z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043).